Samen met de Inwoner

SAMEN MET DE INWONER

De overheid is er voor en door de inwoners. De inwoner van nu is mondig, geïnformeerd en wenst actief betrokken te worden bij beleidsvorming en uitvoering. Samenwerken met de inwoner betekent dus co-creatie, het samen vormgeven van beleid waarbij inspraak en burgerinitiatieven een centrale rol spelen.

Nauwe Samenwerking

Onze wereld verandert en de uitdagingen waarmee we om moeten gaan worden steeds complexer. Om met deze veranderingen en uitdagingen om te kunnen gaan, is het belangrijk dat de overheid nauw samenwerkt met haar inwoners. Traditioneel gezien benadert de overheid de inwoner top-down vanuit haar ivoren toren, dit voldoet niet meer. We moeten het anders doen, we moeten het samen doen.

Samenwerken met inwoners reikt verder dan het houden van inspraakavonden of het verzenden van een enquête. Het gaat allang niet meer alleen om het ophalen van een mening, het gaat om actief samenwerken. Elke stem meenemen, ongeacht de achtergrond, status of ervaring. De wereld om ons heen vraagt om een actieve en gelijke samenwerking om uitdagingen aan te pakken.

De inwoner is al niet langer een passieve toeschouwer, maar een actieve actieve partner in het vormgeven van onze samenleving. Elke inwoner heeft een ander perspectief. Door samen te werken benutten we deze diversiteit om tot beter passende oplossingen te komen.

Inwoners als klankbord

Nieuwe perspectieven leiden vaak tot innovatieve en creatieve oplossingen. Bovendien hebben inwoners waardevolle expertise en lokale kennis die de overheid niet heeft. Doordat de wereld om ons heen verandert, verandert de rol van de ambtenaar ook. Samenwerking met inwoners wordt steeds belangrijker. We kunnen met inwoners gaan co-creëren als gelijken, zodat we samen tot oplossingen komen met grote impact. We kunnen de gesprekken tussen inwoners, belangengroepen en andere stakeholders faciliteren en ruimte geven aan dialoog. Daarbij kunnen we meer en beter open staan voor de inbreng en verhalen van inwoners, door te begrijpen dat beleid pas effectief kan zijn als het aansluit bij de realiteit.

In deze zuil zal je in de deelsessies verschillende visies op samenwerken met de inwoner horen. Laat je inspireren en stel je open om ook zelf de verbinding te kunnen zoeken met de inwoners waarvoor we werken!

BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE

JAD biedt een boordevol programma

We hebben een afwisselend, interessant en interactief programma voor jullie samengesteld! Van een Q&A met Tim Hofman, een interactieve lezing van de Veiligheidsregio IJsselland tot ‘serious-games’ waarin je ervaart wat de waarde van samenwerken is.

WIE ORGANISEERT DE JONGE AMBTENAREN DAG 2024

JAD24 IS O.A. TE DANKEN AAN ONZE PARTNERS

vragen?

Mocht je nog vragen hebben en zoeken naar antwoorden over het thema?